آخرین پست ها

ورودحضرت مسلم به کوفه

مسلم به خانه ای آمده،#جوار و #پناه خواسته است. ممکن بود از اول به او اجازه ندهند، راهش ندهند. ولی بعد که جوار داد نباید خیانت کند. البته تکلیف نمی کنند که تو حتما دفاع هم بکن، ولی بعد گزارش دادن و اطلاع دادن به ابن زیاد که مسلم اینجاست، …

ادامه مطالب

برخی از محصولات