کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

مقاله ۱: تربیت جنسی از دیدگاه اسلام

مقاله یک Pdf تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت

محمد حسین افشاری (دانش آموخته حوزه علمیه قم)

نوشتار پیش رو به موضوع بررسـی اعتبـار سـندی و مفهـوم سـخنان اهـل بیـت درتربیت جنسـی کـودک پرداختـه اسـت. نویسـنده قصـد دارد در کنـار بررسـی اعتبـار ایـن روایات، توصیه هایی را که از روایات به دسـت مـیآیـد، دسـتهبنـدی کـرده و بـه گونـه ای عملی آنها را بیان نماید. با بررسی اجمالی جوامع حدیثی میتوان روایـات بسـیاری را در این مورد یافت که نکات بسیار مهمی را در این موضـوع در خـود جـای داده اسـت. ایـن نکات میتواند راهگشای حرکت والدین و نیز مربیان در امر تربیت جنسـی باشـد. دوری از آمیزش در نزد کودک، جدا نمودن بستر کودک، جلوگیری از تماس بـدنی بـا کـودک ، حفظ کودک از بوسیدن نامحرمان، جلوگیری از دیدن انـدام او توسـط دیگـران از جملـه مواردی است که در روایات به عنوان تربیت جنسی کودک میتـوان مشـاهده کـرد. ایـن
مقاله، در کنار بررسی این موضوع، به مطالبی در تعریـف تربیـت و گونـههـای تربیـت در مقطع کودکی پرداخته است


دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به سوال امنیتی پاسخ دهید *