کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

تلفظ صحیح کلمات در نماز

اگر در نماز، کلمات به صورت صحیح تلفظ نشوند معنی آنها تغییر می یابد و نمازمان مشکل خواهد داشت!

به برخی از این موارد اشاره می گردد، امید است که به یاری خداوند متعال، در تلاش باشیم با کمک گرفتن از استادان قرآن و کسانی که قرآئت و تجویدشان صحیح است نمازهایمان را به درستی و بدون اشتباه بخوانیم.
 
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ: ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
 ﺍﻟﺮﻫﻤﻥ ﺍﻟﺮﻫﯿﻢ:  ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬﺍﺭ
                             
ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ: ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﺳﺖ
 ﺍﻟﻬﻤﺪ: ﻫﻼ‌ﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤﯿﻦ: جهانیان
ﺍﻟﻌﺎﻟِﻤﯿﻦ: ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
       
ﻧﻌﺒﺪ: ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
نئبد: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ
ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ:  ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯿﻢ
ﻧﺴﺘﺌﯿﻦ: ﻃﻠﺐ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﺭﺍﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻐﯿﻢ: ﻃﻠﺐ ﺍﺑﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺍﻧﻌﻤﺖ: ﻧﻌﻤﺖ ﺩﺍﺩﻩ ای
ﺍﻧﺌﻤﺖ: ﻧﺎﻟﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﯼ
 
ﺍﻟﻤﻐﻀﻮﺏ: ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻩ
ﺍﻟﻤﻘﻀﻮﺏ: ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ
 
ضاﻟّﯿﻦ: ﮔﻤﺮﺍﻫﺎﻥ
 ﻇﺎﻟﯿﻦ: سایه افکنان
ﺫﺍﻟﯿﻦ: خوار کنندگان
ﺯﺍﻟﯿﻦ: ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩچارشدگان
ﻗﻞ: ﺑﮕﻮ
ﻏﻞ: ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻫﻼ‌ﮎ ﮐﻦ
ﺍﺣﺪ: ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﺍﻫﺪ: ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻮد
ﺻﻤﺪ: ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ
ﺳﻤﺪ و ﺛﻤﺪ: ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ
 
ﺳﺒﺤﺎﻥ: ﻣﻨزه می دانیم
ﺳﺒﻬﺎﻥ: ﻋﻘﻞ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﻋﻈﯿﻢ: ﺑﺰﺭﮒ
ﻋﺰﯾﻢ: ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ازیم: ﺳﺨﺘﯽ، ﻗﺤﻄﯽ
ﺑﺤﻤﺪﻩ: ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ
ﺑﻬﻤﺪﻩ: ﺑﻪ ﻫﻼ‌ﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ
 
ﺣﻤﺪﻩ: ستاﯾﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻫﻤﺪﻩ: ﺧﻔﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩ
صلّ: دﺭﻭﺩ فرست
ﺳﻞ: ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺶ، ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ‌ ﮐﻦ
ﻣﺤّﻤﺪ: ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻬﻤﺪ: ﻫﻼ‌ﮎ ﺷﺪﻩ، ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩ
 
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ: ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎﻥ
ﺳﺎﻟﺤﯿﻦ: ﻏﺎﺋﻂ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
برگرفته از www.Morabbee.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به سوال امنیتی پاسخ دهید *