کانال تلگرامی موسسه فرهنگی نور و نشاط

alaviحجت الاسلام
سید محسن علوی

مشاوره
اعتقادی، خانواده،ازدواج

استاد
مهدی سلطانی نژاد

مشاوره
سازمانی و تشکلی

دکتر
عبدالرضا کردی

مشاوره
خانواده و ازدواج

حجت الاسلام
اسحاق زارع منش

مشاوره
مسائل شرعی

استاد
علیرضا مهرجردی

مشاوره
تحصیلی و موفقیت

جناب آقای
دکتر رضا صمدی

مشاوره
تحصیلی و نوجوان

حجت الاسلام
کاظم سلطانی نژاد

مشاوره
اعتقادی

حجت الاسلام
سجاد طاهری

مشاوره
خانواده و ازدواج